Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року (Частина І)

Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року

Частина І

1. Загальні положення

Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб економіки та населення України в перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-економічного зростання і зміцнення обороноздатності держави, розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків. Залізницями у 2014 році виконано майже 68% загального обсягу транспортних вантажних перевезень та близько 12% пасажирських. Водночас, вантажообіг складає 83%, а пасажирообіг - 40%² загального обсягу. Залізничний транспорт є основним перевізником транзитних вантажів в країні - 81% загального обсягу без урахування трубопровідного транспорту.

За розмірами, обсягами перевізної роботи залізниці України займають друге місце на просторі колії 1520 мм. Загальна експлуатаційна мережа залізниць України складає 20 969 км і посідає четверте місце в Європі після Німеччини, Польщі та Франції. Близько 47,6% експлуатаційної довжини залізничних колій України електрифіковані, в порівнянні з 51% - в Росії, 47% -в Китаї, 29% - в Індії. За обсягами вантажних перевезень залізниці України займають четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) в 3-5 разів перевищує відповідний показник розвинених європейських країн. За обсягом пасажирських перевезень Україна займає 2-е місце в СНД і 4 місце в Європі.

Сприятливим для розвитку залізничного транспорту є і вигідне географічне положення України, територією якої проходять 3 залізничних транспортних коридори – № 3, 5, 9 та міжнародний транспортний коридор ТРАСЕКА (Європа – Кавказ – Азія). Через українські порти Ізмаїл і Рені здійснюється взаємодія з пан’європейським коридором № VII по річці Дунай. В рамках Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) мережа «критських» коридорів доповнена новими маршрутами і включає сім коридорів, які проходять територією України: № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Схема головних залізничних коридорів ОСЗ у сполученні Європа – Азія прийнята Нарадою Міністрі країн – членів ОСЗ у 2005 році.

Два мультимодальних коридори, які входять до транс’європейської транспортної мережі TEN-T (оновленої Транс’європейської транспортної мережі ЄС) мають своє закінчення на кордоні з Україною: «Середземноморський коридор» (RFC № 6), який має своє закінчення на кордоні Угорщини с Україною (ст. Захонь) та «Східний коридор» (RFC№ 9) (наразі працює його «Чесько-Словацька»частина), який має своє закінчення на кордоні Словаччини з Україною (станціях Чєрна-над-Тісоу та Матівци).

Національна залізнична мережа утворює ключову з’єднувальну ланку між ЄС та Росією і Центральною Азією. Довжина залізничних транзитних коридорів в Україні складає 3162 км. Це головним чином двоколійні електрифіковані, обладнані автоблокуванням магістралі.

Реалізація державної політики розвитку галузі на даний час базується на принципах та стратегічних напрямах, викладених:

-  Транспортною стратегією України на період до 2020 року (розпорядження КМУ від 20.10.2010 № 2174 – р.) яка кореспондується з положеннями Білої Книги ЄС з транспорту «План розвитку єдиного європейського транспортного простору – на шляху до конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи»;

-  Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, затвердженої постановою КМУ від 16.12.2009 № 1390;

-  Коаліційною угодою, парафованою 21 листопада 2014 року главами п'яти партій, розділом XIII «Інфраструктура та транспорт» якої взяті зобов’язання щодо забезпечення розвитку конкуренції на транспорті, недискримінаційного доступу нових суб’єктів на ринок, в тому числі справедливого доступу до об’єктів транспортної інфраструктури; запровадження ефективного управління державними активами транспортної інфраструктури; підвищення безпеки на транспорті;

-  Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, яка передбачає реалізацію реформи транспортної інфраструктури та участь України в транс'європейських мережах;

-  Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої (далі – Угода про асоціацію) ратифікованою Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16 вересня 2014 р. та відповідним Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки схваленим розпорядженням Уряду від 17.09.2014 № 847). Стаття 368 і 369 та Додаток ХХХІІ Угоди про асоціацію передбачають імплементацію низки актів законодавства ЄС (наведено у Додатку 1).

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

від 26 листопада 2014 р. № 1148 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту»;

від 26 листопада 2014 р. № 1159 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»;

від 25 лютого 2015 р. № 140 «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами»;

від 25 лютого 2015 р. № 142 «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань транспортної політики та інфраструктури»;

від 22 квітня 2015р. № 398 «Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. Про ліцензування залізничних підприємств» схвалено плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту.

Цей Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року (далі – Стратегічний план), відповідно до вищенаведених документів,визначає базові принципи, стратегічні напрями, цілі та завдання розвитку галузі залізничного транспорту, терміни їх виконання, шляхи та механізми досягнення цілей, а також індикатори виконання завдань.

Метою Стратегічного плану є визначення варіантів стратегій зміни бізнес-моделі українських залізниць, враховуючи необхідність залучення суттєвих інвестицій у відновлення інфраструктури і рухомого складу, а також інтеграції української залізниці з залізничними системами Європейського Союзу.

2. Огляд галузі та аналіз поточної ситуації

Залізничний транспорт України, знаходиться у вкрай тяжкому стані. За останні десятиріччя оновлення основних фондів, в основному, забезпечувалось за рахунок власних коштів залізниць(за рахунок своїх коштів Укрзалізниця задовольняє потребу в капітальних інвестиціях лише на 5-6 відсотків).  Водночас, фактично з часу незалежності України, темпи зростання цін на продукцію, що споживається залізницями, перевищували зростання тарифів на перевезення, що не дозволяло в необхідному обсязі оновлювати рухомий склад та інфраструктуру залізничного транспорту. На сьогодні технічний ресурс залізниць практично вичерпано, що несе загрозу їх подальшому ефективному та безпечному функціонуванню. Загальна потреба залізничної галузі в інвестиціях на оновлення основних фондів на найближчі 5 років оцінюється в сумі  майже 200 млрд.грн. (Додаток 2).

Такий критичний стан українських залізниць викликаний тим, що залізнична галузь сьогодні працює за старими принципами, які не відповідають сучасними світовим тенденціями організації роботи залізничного транспорту, роблять її функціонування неефективною та ускладнюють подальший розвиток, стримуючи надходження в галузь інвестицій, ускладнюють співробітництво з приватними компаніями.

В рамках відсутності реформ, найбільш негативні чинники, що впливають на розвиток залізничного транспорту можливо узагальнити наступним чином:

- відсутність конкуренції, а отже відсутність у суб’єктів господарювання галузі мотивації до підвищення ефективності своєї роботи та якості послуг, розширення їх переліку;

- жорстке державне регулювання тарифів на залізничні перевезення, яке не дозволяє вчасно реагувати на зміну ситуації на ринку транспортних послуг;

- значне фінансове навантаження Укрзалізниці соціальними функціями держави (перевезення пільгових категорій пасажирів, зобов’язання перевозити пасажирів в приміському сполученні за тарифами, що значно нижчі за собівартість);

- відсутність державних інвестицій в галузь – не зважаючи на положення статі 10 чинного Закону України «Про залізничний транспорт»;

- висока ступінь зносу основних фондів галузі, що перевищує 80 %, в першу чергу це стосується тягового рухомого складу;

Залізниці України стоять сьогодні на порозі корінних структурних перетворень, які обумовлені необхідністю формування в галузі ринкових відносин і конкурентної середи, що потребує прийняття принципових рішень на державному рівні по вдосконаленню структури, методів та принципів управління.

3. Визначення стратегічних напрямків розвитку галузі, стратегічних цілей

Стратегічні напрямки та цілі розвитку залізничного транспорту, базуються на положеннях чинної Транспортної стратегії України на період до 2020 року (пріоритети розвитку галузі залізничного транспорту), Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки, а також взятих на себе зобов’язань в частині імплементації законодавства ЄС в рамках Угоди про асоціацію.

3.1 Стратегічними напрямками слід визначити наступні:

1. Створення нової ефективної моделі державного управління та регулювання залізничним транспортом. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі,

2. Створення європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізницях

3. Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг.

4. Удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи

Визначення  термінів виконання завдань Стратегічного плану  встановлюється в межах графіку, передбаченого Додатком ХХХІІ до Угоди про асоціацію, а також у відповідності до термінів  визначених програмою  реформування галузі. Згідно  з Додатком ХХХІІ Угоди про асоціацію імплементація законодавства в сфері залізничного транспорту передбачає термін впровадження протягом 8 років з дати набрання чинності Угодою.

За часом реалізації завдання Стратегічного плану можна розподілити на наступні періоди:

- 1 етап (2015 - початок 2016 року): розробка та затвердження нормативно-правової бази для реформування, утворення ПАТ «Українська залізниця», розділення функцій господарського та державного управління галуззю, розділення фінансових потоків по видах діяльності, початок реформи тарифної системи;

- 2 етап (2016 – 2020 роки): формування вертикально-інтегрованої системи управління (за видами діяльності) в ПАТ «Українська залізниця», формування єдиних правил діяльності для всіх суб’єктів ринку залізничних перевезень, удосконалення тарифної політики, забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг;

- 3 етап (після 2020 року): продовження структурних змін, ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень, прискорення розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень, створення передумов для підвищення інвестиційної привабливості галузі, надання підтримки для закупівлі рухомого складу, будівництва об'єктів залізничного транспорту, що мають соціальне значення, та компенсації збитків, пов'язаних з пільговими перевезеннями пасажирів, підвищення рівня  використання транзитного потенціалу держави, прискорення інтеграції вітчизняного залізничного транспорту в європейську та світову транспортні системи.

3.2 Стратегічні цілі

  1. Створення нової ефективної моделі державного управління та регулювання залізничним транспортом. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі
  2. Створення європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізницях
  3. Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг   
  4. Удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи

Реформування системи державного управління галуззю та формування політики у галузі, підвищення ефективності державного контролю на залізничному транспорті

Створення європейської моделі ринку залізничних перевезень, розвиток конкуренції

Удосконалення системи допуску та роботи на ринку залізничних перевезень

Удосконалення тарифного регулювання, забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг

Впровадження на підприємствах залізничного транспорту системи управління безпекою згідно з нормами законодавства ЄС

Впровадження державного замовлення на соціальні пасажирські перевезення

Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг, в тому числі для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями

Впровадження технічних стандартів інтероперабельності та системи оцінки відповідності з урахуванням норм директиви 2008/57/ЄС

Розвиток міжнародних залізничних вантажних коридорів

 

Шляхи виконання Стратегічного плану

Реалізація стратегічних напрямів здійснюватиметься згідно з наведеним у частині ІІ Стратегічного плану Переліку стратегічних цілей та завдань, основними з яких є:

- реформування системи державного управління галуззю шляхом впорядкування повноважень органів які забезпечують формування та реалізацію державної політики в галузі, а також здійснюють державний контроль та визначення функціональних обов’язків для всіх учасників ринку в умовах створення ПАТ Українська залізниця;

- формування принципів нової моделі ринку залізничних перевезень, учасників ринку, їх прав та обов’язків забезпечивши створення конкурентного середовища на ринку перевезень;

- утворення вертикально-інтегрованої системи управління всередині ПАТ «Українська залізниця», з забезпеченням організаційного та фінансового розділення оператора інфраструктури та перевізника всередині компанії

- запровадження європейських норм та стандартів допуску та роботи на ринку залізничних перевезень, передбачивши зокрема вимоги доброї репутації, фінансової спроможності, професійної компетентності персоналу, наявності тягового рухомого складу;

- формування нових принципів ціноутворення на залізничному транспорті, з урахуванням ринкових перетворень в галузі та зважаючи на конкуренцію між видами транспорту;

- запровадження європейської системи управління безпекою перевезень в галузі з встановленням процедур сертифікації систем управління безпекою та впровадження процедур та методів державного нагляду і контролю відповідно до актів законодавства ЄС;

- законодавче врегулювання соціальних пасажирських перевезень;

- визначення стандартів (показників) якості залізничних перевезень, зокрема з обслуговування інфраструктури, а також вантажних та пасажирських перевезень, передбачивши норми доступності для пасажирів з обмеженими можливостями до залізничної інфраструктури;

- впровадження технічних стандартів функціонування залізниць для забезпечення безперешкодного інтегрування в міжнародну транспортну систему;

- запровадження логістичних технологій, з урахуванням розвитку комбінованих перевезень, тощо.

Відповідальним за виконання Стратегічного плану, Переліку стратегічних цілей та завдань є Мінінфраструктури, Укрзалізниця, Укртрансбезпека.

Виконання завдань, визначених цим Стратегічним планом, здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених Мінінфраструктури України у Державному бюджеті України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, власних коштів операторів транспортного ринку, інших джерел, не заборонених законодавством.

За необхідності Мінінфраструктури може запитувати в установленому порядку технічну  допомогу з боку ЄС, необхідну для забезпечення виконання Стратегічного плану.

 

Очікувані результати та Індикатори виконання

Реалізація Стратегічного плану дасть змогу забезпечити:

- для громадян - підвищення якості залізничних транспортних послуг; забезпечення безпеки транспортування; забезпечення високих соціальних стандартів громадських послуг, підвищення якості праці залізничників;

- для суб’єктів підприємницької діяльності - забезпечення прозорості та недискримінаційного доступу до залізничної інфраструктури для користувачів різних форм власності; формування на залізничному транспорті сучасних ринкових відносин та підвищення його конкурентоспроможності; розширення можливостей підприємницької діяльності у сфері залізничного транспорту; підвищення інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту.

- для держави - підвищення ефективності системи державного управління та регулювання; підвищення рівня забезпечення економічної та оборонної безпеки держави; забезпечення ефективного управління майном підприємств залізничного транспорту та його розвитку; більш повне використання транзитного потенціалу України, прискорення темпів євроінтеграції України.

Основними індикаторами виконання Стратегічного плану повинні стати:

- Щодо Стратегічної цілі 1 Створення нової ефективної моделі державного управління та регулювання залізничним транспортом. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі

-  створення законодавчої бази, яка б враховувала сучасний стан та можливості залізничного транспорту і впроваджувала основні положення відповідних директив ЄС, взятих на себе Україною у відповідності  до Угоди про асоціацію України та ЄС;

- централізація функцій управління і концентрація активів, що буде втілюватися з моменту створення єдиного акціонерного товариства. Реалізація напрямку дозволить розділити функції господарського та державного управління галузі та створити прозору систему фінансових потоків за видами діяльності, а також запровадити облік за міжнародними стандартами фінансової звітності;

- формування конкурентного ринку перевезень, базою для якого повинно стати створення єдиних правил діяльності для всіх суб’єктів ринку залізничних перевезень та запровадження прозорої та дієвої системи управління за видами діяльності;

- створення Агентства з доступу до інфраструктури, як державного органу регулювання ринку залізничних перевезень;

- забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг;

- Щодо Стратегічної цілі 2 Створення європейської системи забезпечення безпеки перевезень на залізницях

- впровадження на підприємствах залізничного транспорту європейської системи управління безпекою.

- Щодо Стратегічної цілі 3 Забезпечення доступності та покращення якості залізничних транспортних послуг

- впровадження європейських стандартів якості залізничних перевезень.

- Розроблення та початок впровадження Дорожньої карти облаштування вокзалів для забезпечення доступу для пасажирів з обмеженими можливостями

- Щодо Стратегічної цілі 4 Удосконалення логістичних технологій та інтеграція в міжнародні транспортні системи

- розроблення і впровадження інноваційних транспортних та логістичних технологій;

 

Ризики 

Перепоною для виконання Стратегічного плану галузі можуть бути наступні ризики:

- затягування прийняття ключових політичних рішень з питань реформування галузі на державному рівні;

- стримування (низькі темпи) прийняття ЗУ «Про залізничний транспорт» та створення ПАТ «Українські залізниці»;

- неузгодженість або відставання у проведенні реформ регуляторної, податкової системи, державних закупівель, технічного регулювання, тощо;

- необхідність залучення значних інвестицій в залізничну інфраструктуру;

- відставання від технічного прогресу у частині безпеки конструкції та забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації, подальше старіння парку транспортних засобів,

- низька продуктивність праці та мотивація робітників;

- політична нестабільність та наявність збройних конфліктів в країні.

 

Перейти до: Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року (частина II)

                          Додаток I

                          Додаток II